Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 - ONDERWERP

1.1. Deze algemene voorwaarden regelen de contractuele relaties tussen enerzijds de BV IKONIC SADDLERY (hierna "IKONIC"), KBO 806.205.135, met maatschappelijke zetel te Rue du Manypré, 2, 1325 Corroy-le-Grand, België en anderzijds zijn klanten (hierna "de Klant"), zowel particulieren, of het nu gaat om een natuurlijke consument (hierna "de Consument") of een onderneming in de zin van artikel I.1 van het Wetboek van Economisch Recht (hierna "de Bedrijf").

1.2. Elke bestelling impliceert de onherroepelijke aanvaarding door de Klant van deze algemene verkoopvoorwaarden, waarvan de Klant bevestigt kennis te hebben genomen.

1.3 De partijen komen overeen dat hun relaties uitsluitend worden beheerst door deze algemene voorwaarden die het contract tussen hen vormen, tenzij er wordt afgeweken van enige bijzondere voorwaarden die door de partijen zijn aanvaard. Eventuele bijzondere voorwaarden zijn altijd strikt beperkt tot het object of de bewerking waarop ze betrekking hebben en van strikte interpretatie. Deze algemene voorwaarden en hun eventuele bijlagen vervangen en annuleren elke overeenkomst, communicatie, aanbieding, voorstel of correspondentie, mondeling of schriftelijk, uitgewisseld of gesloten eerder tussen de partijen en met betrekking tot het onderwerp hiervan.

1.4. De Klant verklaart bekwaam te zijn om dit contract af te sluiten.

1.5. De Consument verklaart op persoonlijke titel een overeenkomst aan te gaan en geen IKONIC-producten te kopen met het oog op doorverkoop.

1.6. Het niet uitvoeren door IKONIC van één van de bepalingen van deze algemene voorwaarden kan op geen enkele wijze worden gelijkgesteld of geïnterpreteerd als een verzaking aan de latere toepassing ervan of de toepassing van de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden door IKONIC.

ARTIKEL 2 - PRODUCTAANBIEDING

2.1. De producten en voorwaarden die op de IKONIC-website, www.ikonicsaddlery.com of in de IKONIC-catalogus verschijnen, zijn onderhevig aan verandering en beschikbaarheid.

2.2. Elk aanbod van IKONIC, zowel op papier als in elektronische vorm, is geldig gedurende één maand, tenzij in dat aanbod anders is bepaald.

2.3. Alle productaanbiedingen en leveringsvoorwaarden zijn geldig zolang de voorraad strekt. In geval van onbeschikbaarheid van het product na het uitbrengen van een aanbieding, verbindt IKONIC zich ertoe de Klant zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen.

ARTIKEL 3 - PRIJS

3.1. Prijzen zijn in euro's, inclusief belastingen voor individuele EU-klanten.

3.2. IKONIC behoudt zich het recht voor haar prijzen te wijzigen. De prijzen die van toepassing zijn op een Klant zijn echter de prijzen die van kracht zijn op het moment van de bevestigde bestelling van de Klant.

3.3. De prijzen houden rekening met de btw die van kracht is op de dag van de bestelling. IKONIC kan wijzigingen in het btw-tarief die vóór de leveringsdatum plaatsvinden, doorberekenen aan de Klant, zonder dat de Klant hiervan vooraf op de hoogte wordt gesteld. De regels die van toepassing zijn op de btw volgens Richtlijn 2019/1995 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde zijn van toepassing in geval van levering in België of buiten België maar binnen het grondgebied van de Europese Unie.

3.4. Voor alle producten die buiten de Europese Unie en naar Franse overzeese departementen en gebiedsdelen worden verzonden, is de btw niet van toepassing, maar kunnen douanerechten/invoerrechten of andere lokale belastingen of staatsbelastingen verschuldigd zijn. Deze rechten en heffingen vallen niet onder de verantwoordelijkheid van IKONIC. Ze zijn ten laste van de Klant en vallen volledig onder zijn verantwoordelijkheid, zowel wat betreft de aangiften als de betalingen aan de autoriteiten en bevoegde instanties in zijn land/plaats. We raden u aan om informatie in te winnen over deze aspecten bij uw lokale autoriteiten.

3.5. De prijzen worden geacht exclusief deelname aan verwerkingskosten (verzendkosten, verpakking en het samenstellen van het pakket) te zijn. De verzend-, verpakkings- en voorbereidingskosten van het pakket worden gefactureerd volgens het gewicht en volume van het pakket (verpakking en eventuele geschenken inbegrepen), de plaats van levering en de gekozen vervoerder of transportwijze. De levering van IKONIC-producten wordt uitgevoerd via een externe vervoerder, waarvan de prijzen ter informatie op de IKONIC-website worden vermeld. De werkelijke kosten worden aan de Klant aangegeven op het bestelformulier.

3.6. Indien de Klant verzoekt om wijziging van het leveringstijdstip of de leveringsplaats, indien hij weigert de levering op de overeengekomen datum in ontvangst te nemen of onjuiste informatie aan IKONIC meedeelt, kan IKONIC bijkomende kosten vorderen, onverminderd andere sancties.

ARTIKEL 4 - BESTELLING

4.1. De bestelling door de Klant gebeurt door het invullen en ondertekenen van het document met de naam “Bestelbon voor IKONIC-producten” of op de website van IKONIC.

4.2. Alle bestellingen zijn onderhevig aan aanvaarding door IKONIC. IKONIC behoudt zich het recht voor om elke bestelling van een Klant te weigeren of deze te onderwerpen aan de betaling van een aanbetaling.

4.3. Voor het plaatsen van een bestelling op de website www.ikonicsaddlery.com dient de Klant voor zijn eerste bestelling een account aan te maken en zich vervolgens eerst te identificeren met zijn e-mailadres en wachtwoord.

4.4. De bestelling via internet wordt pas definitief vastgelegd bij de laatste validatie van het betaalscherm van de gevalideerde bestelling. De Klant ontvangt een e-mail ter bevestiging dat de bestelling door IKONIC in behandeling is genomen.

4.5. De validatie van een bestelling impliceert de uitdrukkelijke en onherroepelijke aanvaarding van de prijs en de beschrijvingen van de door beide partijen verkochte producten.

4.6. Als de bestelde producten niet meer voorradig of niet beschikbaar zijn, zal IKONIC de Klant meteen op de hoogte brengen en hem aanbieden zijn bestelling gratis te annuleren of te vervangen door een bestelling van gelijkwaardige producten.

ARTIKEL 5 - BETALING DOOR DE KLANT

5.1. Wanneer de Klant een "papieren" bestelling plaatst die door IKONIC wordt gevalideerd, moet hij onmiddellijk de aanbetaling of de overeengekomen prijs betalen via overschrijving, in overeenstemming met de aanduidingen vermeld op het Bestelformulier.

5.2. Wanneer de Klant zijn bestelling plaatst op de website van IKONIC, betaalt hij online, door middel van een bankkaart, volgens de instructies op de site. IKONIC maakt gebruik van de beveiligde betalingsdienst MOLLIE. De bankgegevens die door de gebruiker van de site worden ingevoerd, zijn versleuteld (SSL/MD5-beveiligingsstandaard).

5.3. Indien de Klant de overeengekomen betalingen niet verricht, kan IKONIC de levering van de producten aan de Klant opschorten, onverminderd de mogelijkheid om gedwongen uitvoering of ontbinding van het contract te vragen, alsook de betaling van een schadevergoeding.

5.4. Bij niet-tijdige betaling van een factuur worden de verschuldigde bedragen automatisch en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met een vertragingsrente van 8% per jaar van de hoofdsom van de factuur, vanaf de vervaldag tot de volledige betaling van de factuur, vanaf de vervaldatum tot de volledige betaling van de verschuldigde sommen en een forfaitaire vergoeding van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 75 €, onverminderd het recht van IKONIC om integrale vergoeding van haar werkelijke schade te vorderen.

ARTIKEL 6 - LEVERING AAN DE KLANT

6.1. De door IKONIC op haar website aangekondigde termijnen worden berekend in werkdagen en bij wijze van indicatie gegeven, rekening houdend met de voorbereidings-, verzend- en levertijden.

6.2. De werkelijke leveringsdatum of -tijd wordt aan de Klant meegedeeld in werkdagen tijdens de validatie van zijn bestelling (onder voorbehoud van de naleving van zijn verplichtingen door de Klant).

6.3. Voor Consumenten zijn deze termijnen strikt van toepassing, tenzij ze niet kunnen worden gerespecteerd als gevolg van onvoorziene omstandigheden buiten de wil van IKONIC die het onmogelijk, aanzienlijk moeilijker of duurder maken om de verplichtingen van IKONIC na te komen en de koper hiervan uiterlijk op de hoogte is gesteld op de datum van levering, indien van toepassing, door hem een ??verlenging van de termijn aan te bieden. Indien de Consument de verlenging van de voorgestelde termijn aanvaardt, kan hij, bij overschrijding van deze nieuwe termijn, de overeenkomst opzeggen door middel van een eenvoudige aangetekende brief, binnen één maand na het einde van de verlenging. In dat geval zullen de reeds betaalde bedragen binnen 8 dagen na de kennisgeving van de beëindiging worden terugbetaald.

6.4. Voor Bedrijven zijn levertijden indicatief. Geen enkele vertraging met betrekking tot deze termijnen kan aanleiding geven tot inhoudingen, boetes, compensaties en/of vergoedingen door IKONIC.

6.5. Indien de Klant de levering niet op de overeengekomen datum in ontvangst neemt, kan IKONIC, na ingebrekestelling, het contract van rechtswege beëindigen per eenvoudige aangetekende brief, tenzij de niet-afname te wijten is aan overmacht.

6.6. In de hypothese bedoeld in artikel 6.5. kan IKONIC van de Klant ook een vergoeding eisen die overeenkomt met de geleden schade, forfaitair vastgesteld op 15% van de verkoopprijs exclusief belasting, onverminderd de mogelijkheid voor IKONIC om volledige vergoeding te eisen voor zijn schade.

6.7. Indien levering blijvend onmogelijk wordt door het optreden van overmacht, wordt de verkoop automatisch ontbonden.

6.8. Douanekosten en belastingen die moeten worden betaald bij levering buiten de EU zijn de verantwoordelijkheid van de klant. Deze kosten dienen vóór levering aan de vervoerder te worden voldaan. Neem contact op met de autoriteiten van uw land als er kosten van toepassing zijn.

ARTIKEL 7 - OVERDRACHT VAN EIGENDOM EN RISICO’S

7.1. De overdracht van eigendom van IKONIC-producten ten voordele van de Klant geschiedt op de dag van volledige betaling van de prijs, de hoofdsom en accessoires, door deze laatste.

7.2. De risico's gaan echter over op de Zakelijke Klant bij bestelling en op de Consument Klant zodra hij (of de door hem aangewezen derde) de producten fysiek in bezit krijgt.

ARTIKEL 8 - HERROEPINGSRECHT VOOR CONSUMENTEN

8.1. De Consument heeft een termijn van veertien (14) dagen vanaf de datum van levering van de bestelling om elk artikel dat niet bij hem past, in de originele verpakking en in perfecte staat, geschikt voor remarketing terug te sturen en om de omruiling of terugbetaling te verzoeken door het artikel retourneren, zonder boete, met uitzondering van de verzendkosten voor het retourneren.

8.2. In geval van uitoefening van het herroepingsrecht, moet de klant een e-mail sturen naar info@ikonicsaddlery.com en de IKONIC-producten moeten, vergezeld van de leveringsbon in het pakket, zorgvuldig ingevuld, worden teruggestuurd naar de hoofdzetel van IKONIC: Brusselsesteenweg 99 à 1560 Hoeilaart - België

8.3. De bankrekening van de Consument wordt binnen de veertien (14) dagen vanaf de datum van ontvangst van de producten door IKONIC gecrediteerd met het bedrag van het (de) IKONIC-producten.

8.4. In geval van retournering van slechts een deel van de IKONIC producten, blijven de verzendkosten voor rekening van de consument.

8.5. IKONIC producten die onvolledig, beschadigd, beschadigd of bevuild door de gebruiker worden geretourneerd, worden niet teruggenomen. Goederen die gepersonaliseerd zijn of gemaakt zijn volgens de specificaties van de sitegebruiker of de koper zijn eveneens uitgesloten van het herroepingsrecht.

ARTIKEL 9 - GARANTIE

9.1. De Klant is verplicht de producten van IKONIC zo snel mogelijk na ontvangst te onderzoeken en IKONIC zo spoedig mogelijk per aangetekende brief en per e-mail aaninfo@ikonicsaddlery.com op de hoogte te stellen van eventuele zichtbare gebreken en eventuele afwijkingen ten opzichte van de contractuele specificaties, dat wil zeggen alle gebreken die snel kunnen worden opgespoord door een zorgvuldige en serieuze controle, in het bijzonder die met betrekking tot de kenmerken en de werking van de producten.

Als de IKONIC-producten onderhevig zijn aan opening of als ze manifeste sporen vertonen van verslechtering, moet een klacht worden gestuurd naar de transporteur en naar IKONIC, middels aangetekend schrijven met bevestiging van ontvangst, binnen de drie werkdagen na de levering van de producten.

9.2. In overeenstemming met de artikelen 1649 bis tot 1649 octies van het Burgerlijk Wetboek, zal IKONIC de Consumenten antwoorden op elk gebrek aan overeenstemming dat kan bestaan ??bij de levering van de goederen en dat zich binnen twee jaar vanaf deze datum manifesteert.

9.3. Het gebrek als bedoeld in artikel 9.2. wordt echter als onbestaande beschouwd indien de consument op het moment van het sluiten van de overeenkomst op de hoogte was van dit gebrek of dit redelijkerwijs niet had kunnen negeren of als het gebrek aan overeenstemming zijn oorsprong vindt in de door de consument geleverde materialen.

9.4. Er wordt overeengekomen dat de consument IKONIC op de hoogte moet stellen van elk gebrek aan overeenstemming, per aangetekende brief met ontvangstbevestiging en per e-mail naarinfo@ikonicsaddlery.com , binnen een termijn van maximaal twee (2) maanden vanaf de dag waarop waarin hij het defect opmerkte. Het niet nakomen van deze verplichting leidt tot verlies van consumentenrechten.

9.5. Na het verstrijken van de periode van twee jaar voor Consumenten en bij verkoop voor bedrijven, is het gemeen recht van de garantie tegen verborgen gebreken voorzien in de artikelen 1641 tot 1649 van het Burgerlijk wetboek van toepassing, indien van toepassing. In dat geval blijft de opzegtermijn van twee (2) maanden gelden.

9.6. De klant heeft geen recht op garantie indien de aanbevelingen van de leverancier niet opgevolgd zijn, in geval van wijziging van het Product of in geval van abnormaal gebruik van het Product. Evenzo kan bij normale slijtage of ongeval geen beroep worden gedaan op de garantie.

9.7. In alle gevallen, en onverminderd de toepasselijke dwingende bepalingen en artikel 10, is de garantie beperkt tot herstel of vervanging van gebrekkige producten, dan wel tot prijsvermindering of terugbetaling.

9.8. Geen enkel product mag worden geretourneerd zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van IKONIC die kan worden aangevraagd per e-mail aan info@ikonicsaddlery.com . Een dergelijke machtiging is in ieder geval onderworpen aan alle voorbehouden en zonder enige nadelige erkenning door IKONIC.

ARTIKEL 10 - AANSPRAKELIJKHEID

10.1. IKONIC heeft slechts een middelenverbintenis voor alle stadia van toegang tot de site, het bestelproces of daaropvolgende diensten.

10.2. IKONIC kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig ongemak of schade veroorzaakt door het gebruik van het internetnetwerk, in het bijzonder een onderbreking van de dienst, externe inbraak of de aanwezigheid van computervirussen.

10.3. IKONIC is niet verantwoordelijk voor schendingen van haar contractuele verplichtingen als gevolg van overmacht, inclusief zonder dat deze lijst volledig is, staking, brand, ramp, panne, enz.

10.4 Uitsluitend de garanties voorzien in deze voorwaarden zijn van toepassing, met uitsluiting van elke andere aansprakelijkheid van IKONIC, tenzij deze laatste wordt misleid. Met betrekking tot Consumenten is IKONIC, naast haar bedrog, alleen aansprakelijk in geval van grove nalatigheid van haar kant of haar werknemers of agenten, in geval van niet-nakoming van een verplichting bestaande uit een van de belangrijkste diensten van de overeenkomst (behalve in geval van overmacht) of in geval van overlijden of lichamelijk letsel van de consument veroorzaakt door een handeling of nalaten van IKONIC.

ARTIKEL 11 - WIJZIGINGEN

11.1. IKONIC behoudt zich het recht voor om deze algemene verkoopvoorwaarden op elk moment te wijzigen. Elke nieuwe versie hiervan wordt vooraf aangekondigd op de website www.ikonicsaddlery.com of bij de bestelling aan de koper gecommuniceerd.

11.2. Klanten die niet willen dat de contractuele relaties worden geregeld door de nieuwe versie van de Algemene Verkoopvoorwaarden die van toepassing zijn op elke nieuwe bestelling, moeten stoppen met het plaatsen van bestellingen bij IKONIC.

ARTIKEL 12 - KLACHTEN

Elke klacht of verzoek om informatie over IKONIC-producten, betaling, bestelling of levering kan worden gedaan via het contactformulier op de site www.ikonicsaddlery.com .

ARTIKEL 13 - PRIVACY

13.1. Alle persoonlijke gegevens die door IKONIC worden verzameld, worden verzameld in overeenstemming met de algemene verordening gegevensbescherming nr. 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016.

13.2. Deze gegevens worden in bepaalde gevallen overgedragen (bijvoorbeeld voor betalingsmethoden aan onze serviceprovider MOLLIE), of verzameld en vervolgens overgedragen voor de verschillende leveringsmethoden met vervoerders, of voor statistische doeleinden of om het gebruik van de site te verbeteren. Ikonic kan de verzamelde gegevens doorgeven aan zijn zorgvuldig geselecteerde zakenpartners, gevestigd in België of de Europese Unie, die samenwerken met de verantwoordelijke voor de verwerking bij de marketing van producten of de levering van diensten. De verantwoordelijke voor de verwerking geeft geen persoonsgegevens door buiten de Europese Unie.

13.3. De gebruiker heeft vrije toegang tot zijn gegevens om, indien nodig, rectificatie, wijziging of verwijdering te vragen door naar de site www.ikonicsaddlery.com te gaan of door een eenvoudig verzoek in te dienen in overeenstemming met artikel 12.

13.4. IKONIC kan haar gebruikersdatabase, indien nodig, met voorafgaande toestemming van de Klant overdragen aan een derde partij. Klanten kunnen dus een recht van verzet uitoefenen tegen deze overdracht per e-mail of per aangetekende post.

ARTIKEL 14 - NIETIGHEID

14.1. De bepalingen die in strijd zouden zijn met een wettelijke of reglementaire bepaling van openbare orde of dwingend recht, worden als ongeschreven beschouwd, zonder dat deze nietigheid de geldigheid van deze algemene voorwaarden in hun geheel aantast, tenzij de bekritiseerde bepaling beslissend is voor de overeenkomst zelf.

14.2. Indien de betrokken bepaling de aard van de contractuele betrekkingen aantast, zal elk van de partijen zich inspannen om onmiddellijk en te goeder trouw te onderhandelen over een geldige bepaling met een gelijkwaardig economisch effect of, op zijn minst, zo dicht mogelijk bij het effect van de voorziening geannuleerd voor zover toegestaan ??door de wet. Bij een geschil wordt aan de rechter dezelfde bevoegdheid toegekend.

ARTIKEL 15 - TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

15.1. De relaties tussen IKONIC en de Klant worden uitsluitend beheerst door de bepalingen van het Belgische recht.

15.2. De Klant zal eerst contact opnemen met IKONIC om tot een minnelijke schikking te komen voor het hem betreffende geschil.

15.3. Onverminderd artikel 15.2 zal elk geschil met betrekking tot het bestaan, de geldigheid, de uitvoering, de beëindiging of de interpretatie van deze overeenkomst, voorafgaand aan elke gerechtelijke actie, worden onderworpen aan bemiddeling, overeenkomstig de artikelen 1724 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek.

15.4. Indien deze bemiddelingsprocedure niet slaagt, valt het geschil onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Waals-Brabant, onverminderd de dwingende bepalingen of de openbare orde die op de situatie van toepassing zijn.

IKONIC behoudt zich ook het recht voor om haar vordering tegen de Klant aanhangig te maken bij de bevoegde rechtbanken van de woonplaats of zetel van laatstgenoemde.