Allmänna villkor

ARTIKEL 1 - SYFTE 

1.1. Dessa allmänna villkor reglerar avtalsförhållandena mellan å ena sidan SRL IKONIC SADDLERY (nedan kallad "IKONIC"), BCE 806.205.135, med säte på Rue du Manypré, 2, 1325 Corroy-le-Grand, Belgien och å andra sidan dess kunder (nedan kallad "Kunden"), oavsett om de senare är en privatperson, en enskild konsument (nedan kallad "Konsumenten") eller ett företag enligt artikel I.1 i den ekonomiska lagen Code (nedan kallat "Företaget"). 

1.2 Varje beställning innebär Kundens oåterkalleliga godkännande av dessa allmänna försäljningsvillkor, som Kunden bekräftar att ha läst. 

1.3 Parterna är överens om att deras relationer uteslutande ska regleras av dessa allmänna villkor, som utgör avtalet mellan dem, om inte annat anges i särskilda villkor som godkänts av parterna. Eventuella särskilda villkor är alltid strikt begränsade till det objekt eller den verksamhet som de avser och tolkas strikt. Dessa allmänna villkor och eventuella bilagor till dem ersätter och upphäver alla avtal, meddelanden, erbjudanden, förslag eller korrespondens, oavsett om de är muntliga eller skriftliga, som tidigare utbytts eller ingåtts mellan parterna och som rör föremålet för detta. 

1.4. Kunden försäkrar att han/hon har kapacitet att ingå detta avtal. 

1.5. Konsumenten försäkrar att han/hon ingår avtalet privat och inte köper IKONIC-produkter i syfte att sälja dem vidare. 

1.6. Frånvaron av genomförande av IKONIC av en av bestämmelserna i dessa villkor kan inte på något sätt likställas eller tolkas som ett avstående från dess efterföljande tillämpning eller tillämpningen av andra bestämmelser i dessa villkor av IKONIC.

ARTIKEL 2 - PRODUKTUTBUD 

2.1. De produkter och villkor som visas på IKONICs webbplats www.ikonicsaddlery.com eller i IKONICs katalog är föremål för ändringar och tillgänglighet. 

2.2. Alla erbjudanden som utfärdas av IKONIC, oavsett om det är på papper eller elektroniskt, är giltiga under en period av en månad, om inte annat anges i erbjudandet. 

2.3 Alla produkterbjudanden och leveransvillkor gäller så länge lagret räcker. I händelse av att en produkt inte är tillgänglig efter att ett erbjudande har utfärdats, åtar sig IKONIC att informera Kunden så snart som möjligt.

ARTIKEL 3 - PRISER 

3.1. Priserna är i euro, inklusive skatter för privatkunder inom EU. 

3.2 IKONIC förbehåller sig rätten att ändra sina priser. De priser som gäller för en Kund är dock de som gäller vid tidpunkten för Kundens beställning som bekräftad. 

3.3. Priserna inkluderar mervärdesskatt vid tidpunkten för beställningen. IKONIC kan överföra eventuella ändringar i momssatser som inträffar före leveransdatumet till Kunden, utan att Kunden informeras i förväg. De regler som gäller för moms enligt direktiv 2019/1995 om ett gemensamt system för mervärdesskatt är tillämpliga i händelse av leverans i Belgien eller utanför Belgien men inom Europeiska unionens territorium. 

3.4. För alla produkter som levereras utanför Europeiska unionen och till franska utomeuropeiska departement och territorier kommer moms inte att tillämpas, men tullar/importavgifter eller andra lokala skatter eller statliga skatter kan komma att betalas. Dessa tullar och belopp är inte IKONIC:s ansvar. De kommer att bäras av Kunden och är deras enda ansvar, både när det gäller deklarationer och betalningar till myndigheter och behöriga organ i deras land / ort. Vi rekommenderar att du inhämtar information om dessa aspekter från dina lokala myndigheter. 

3.5. Priserna inkluderar inte hanteringskostnader (porto, förpackning och förberedelse av paketet). Kostnaderna för porto, förpackning och förberedelse av paketet debiteras enligt paketets vikt och volym (inklusive förpackning och eventuella gåvor), leveransplatsen och den transportör eller det transportsätt som valts. IKONIC-produkter levereras av en tredjepartsleverantör vars priser anges på IKONIC-webbplatsen. De faktiska kostnaderna anges för Kunden på beställningsformuläret. 

3.6. Om Kunden begär att leveranstiden eller leveransplatsen ska ändras, vägrar att ta emot leveransen på överenskommet datum eller ger IKONIC felaktig information, kan IKONIC kräva ytterligare kostnader, utan att det påverkar andra påföljder.

ARTIKEL 4 - BESTÄLLNING 

4.1. Kundens beställning görs genom att fylla i och underteckna dokumentet med titeln "IKONIC Product Order Form" eller på IKONICs webbplats. 

4.2 Alla beställningar är föremål för acceptans av IKONIC. IKONIC förbehåller sig rätten att vägra en beställning från en Kund eller att göra den föremål för betalning av en deposition. 

4.3. För att göra en beställning på webbplatsen www.ikonicsaddlery.com måste Kunden, för sin första beställning, skapa ett konto och sedan först identifiera sig med sin e-postadress och sitt lösenord. 

4.4. Internetbeställningen kommer inte att registreras slutgiltigt förrän den slutliga valideringen av betalningsskärmen för den validerade beställningen. Kunden kommer att få ett e-postmeddelande som bekräftar att beställningen har beaktats av IKONIC. 

4.5. Valideringen av en beställning innebär ett uttryckligt och oåterkalleligt godkännande av priset och beskrivningarna av de produkter som säljs av båda parter. 

4.6. Om de beställda produkterna är slutsålda eller otillgängliga kommer IKONIC omedelbart att informera kunden och erbjuda antingen att annullera beställningen utan kostnad eller att ersätta den med en beställning av likvärdiga produkter.

ARTIKEL 5 - KUNDENS BETALNING 

5.1. När Kunden gör en "pappersorder" som valideras av IKONIC, måste han/hon omedelbart betala depositionen eller det överenskomna priset, via banköverföring, i enlighet med den information som anges i Orderformuläret. 

5.2. När Kunden gör en beställning på IKONICs webbplats kommer han/hon att betala online, med kreditkort, i enlighet med instruktionerna på webbplatsen. IKONIC använder den säkra betalningstjänsten MOLLIE. Bankuppgifter som anges av webbplatsanvändaren är krypterade (SSL/MD5 säkerhetsstandard). 

5.3. Om Kunden inte gör de överenskomna betalningarna kan IKONIC avbryta leveransen av produkterna till Kunden, utan att det påverkar möjligheten att söka verkställighet eller uppsägning av avtalet och betalning av skadestånd. 

5.4. Vid försenad betalning av en faktura kommer de förfallna beloppen att ökas, enligt lag och utan föregående meddelande om dröjsmål, med dröjsmålsränta på 8% per år av fakturans huvudbelopp, från förfallodagen till full betalning av de förfallna beloppen och en fast ersättning på 10% av fakturabeloppet med ett minimum på 75 €, utan att det påverkar IKONIC:s rätt att kräva full ersättning för sin faktiska förlust.

ARTIKEL 6 - LEVERANS TILL KUNDEN 

6.1. De leveranstider som IKONIC meddelar på sin webbplats beräknas i arbetsdagar och ges som en indikation, med hänsyn till förberedelse-, avsändnings- och leveranstider. 

6.2. Det faktiska leveransdatumet eller den faktiska leveranstiden meddelas Kunden inom arbetsdagar när beställningen valideras (under förutsättning att Kunden fullgör sina skyldigheter). 

6.3. För konsumenter är dessa tidsfrister strikt tillämpliga, såvida de inte kan uppfyllas på grund av oförutsägbara omständigheter utanför IKONIC:s kontroll som gör det omöjligt eller väsentligt svårare eller betungande att fullgöra IKONIC:s skyldigheter och köparen har informerats senast på leveransdatumet, om något, som erbjuder en förlängning av tiden. Om konsumenten accepterar den föreslagna förlängningen av tidsfristen, kan han / hon, om denna nya tidsfrist överskrids, säga upp avtalet genom enkelt rekommenderat brev, inom en period av en månad efter förlängningens slut. I detta fall kommer de redan betalda beloppen att återbetalas inom 8 dagar efter meddelandet om uppsägningen. 

6.4. För Företag anges leveranstider som en indikation. Eventuella förseningar i förhållande till dessa tidsfrister får inte ge upphov till några avdrag, påföljder, kompensation och/eller skadestånd från IKONIC. 

6.5. Om kunden inte tar emot leveransen på avtalat datum kan IKONIC, efter formellt meddelande, säga upp avtalet genom enkelt rekommenderat brev, såvida inte underlåtenheten att ta emot leveransen beror på force majeure. 

6.6. I det fall som avses i artikel 6.5 kan IKONIC också kräva ersättning från kunden för den förlust som uppstått, fastställd till ett schablonbelopp på 15% av försäljningspriset exklusive skatter, utan att det påverkar möjligheten för IKONIC att kräva full ersättning för sin förlust. 

6.7. Om leverans blir definitivt omöjlig på grund av force majeure, kommer försäljningen automatiskt att annulleras. 

6.8. Kunden är ansvarig för att betala tullavgifter och skatter på leveranser utanför EU. Dessa avgifter måste betalas till transportören före leverans. Kontrollera med myndigheterna i ditt land om några avgifter tillkommer.

ARTIKEL 7 - ÖVERFÖRING AV ÄGANDERÄTT OCH RISKER 

7.1. Överföringen av äganderätten till IKONIC-produkter till Kunden sker på dagen för full betalning av priset, i huvudsak och tillbehör, av den senare. 

7.2. Riskerna övergår dock till Företagskunden så snart beställningen gjorts och till Konsumentkunden så snart han (eller den tredje part han utser) tar produkterna i fysiskt besittning. 

ARTIKEL 8 - ÅNGERRÄTT FÖR KONSUMENTER 

8.1. Konsumenten har en period på fjorton (14) dagar från leveransdatumet för beställningen för att returnera alla artiklar som inte passar honom / henne, i originalförpackningen och i perfekt skick, lämplig för återförsäljning och att begära ett utbyte eller återbetalning genom att returnera artikeln, utan påföljd, med undantag för returkostnaderna. 

8.2. Vid utövande av ångerrätten måste kunden skicka ett e-postmeddelande till adressen info@ikonicsaddlery.com och IKONIC-produkterna måste returneras, åtföljda av följesedeln i paketet, noggrant ifyllda, till IKONIC: Brysselesteenweg 99 vid 1560 Hoeilaart - Belgien. 

8.3. Konsumentens bankkonto kommer att krediteras med beloppet för den returnerade IKONIC-produkten inom fjorton (14) dagar från det datum då produkterna mottogs av IKONIC. 

8.4. I händelse av retur av endast en del av IKONIC-produkterna förblir fraktkostnaderna konsumentens ansvar. 

8.5. IKONIC-produkter som returneras ofullständiga, skadade eller nedsmutsade av användaren kommer inte att accepteras. Personliga varor eller varor som tillverkats enligt specifikationerna för användaren av webbplatsen eller köparen är också undantagna från ångerrätten.

ARTIKEL 9 - GARANTI 

9.1. Kunden är skyldig att undersöka IKONIC-produkterna vid mottagandet och att omedelbart meddela IKONIC, via rekommenderat brev och via e-post till info@ikonicsaddlery.com , om eventuella uppenbara defekter och eventuella avvikelser från de avtalsenliga specifikationerna, dvs. alla defekter som snabbt kan upptäckas genom en noggrann och seriös inspektion, inklusive de som rör produkternas egenskaper och funktion. 

Om IKONIC-produkter sannolikt har öppnats eller om de visar uppenbara tecken på försämring, måste ett klagomål skickas till transportören och till IKONIC, via rekommenderat brev med mottagningsbevis, inom tre arbetsdagar efter leveransen av produkterna. 

9.2 I enlighet med artiklarna 1649 bis till 1649 octies i den franska civillagen är IKONIC ansvarig gentemot konsumenterna för bristande överensstämmelse som kan finnas vid tidpunkten för leveransen av varorna och som kan förekomma inom två år efter leveransen. 

9.3. Det fel som avses i artikel 9.2 ska dock inte anses föreligga om konsumenten vid den tidpunkt då avtalet ingicks var medveten om felet eller rimligen inte kunde ha varit omedveten om det eller om den bristande avtalsenligheten härrör från det material som konsumenten har tillhandahållit. 

9.4 Det är överenskommet att konsumenten måste meddela IKONIC om bristande överensstämmelse, via rekommenderat brev med mottagningsbevis och via e-post till info@ikonicsaddlery.com , inom en maximal period på två (2) månader från det datum då han märkte defekten. Underlåtenhet att uppfylla denna skyldighet kommer att leda till förlust av konsumentens rättigheter. 

9.5. Efter utgången av tvåårsperioden för konsumenter, och från försäljningsdatumet för företag, kommer den vanliga lagen om garanti mot dolda fel som föreskrivs i artiklarna 1641 till 1649 i civillagen, i tillämpliga fall, att gälla. I detta fall fortsätter den två (2) månader långa ångerfristen att gälla. 

9.6. Kunden har ingen rätt till garanti om leverantörens rekommendationer inte har följts, i händelse av modifiering av produkten eller i händelse av onormal användning av produkten. På samma sätt kan inget garantianspråk göras i händelse av normalt slitage eller olycka. 

9.7. I samtliga fall, och utan att det påverkar tillämpliga tvingande bestämmelser och artikel 10, är garantin begränsad till reparation eller utbyte av defekta Produkter, eller till en prisreduktion eller återbetalning. 

9.8. Ingen produkt får returneras utan föregående skriftligt tillstånd från IKONIC, vilket kan begäras via e-post på info@ikonicsaddlery.com . Ett sådant tillstånd är under alla omständigheter föremål för alla reservationer och utan något skadligt erkännande av IKONIC.

ARTIKEL 10 - ANSVAR 

10.1 IKONIC har endast en skyldighet att medel för alla stadier av tillgång till webbplatsen, beställningsprocessen eller efterföljande tjänster. 

10.2. IKONIC kan inte hållas ansvarig för eventuella olägenheter eller skador som orsakas av användningen av Internet, inklusive avbrott i tjänsten, externt intrång eller förekomsten av datavirus. 

10.3 IKONIC är inte ansvarig för underlåtenhet att uppfylla sina avtalsenliga skyldigheter på grund av force majeure, inklusive men inte begränsat till strejk, brand, katastrof, haveri etc. 

10.4 Endast de garantier som anges i dessa villkor ska gälla, med uteslutande av allt annat ansvar från IKONIC:s sida, utom i fall av uppsåtligt fel från IKONIC:s sida. När det gäller konsumenter ska IKONIC endast vara ansvarig, utöver sin avsiktliga försummelse, i händelse av grov vårdslöshet från dess sida eller från dess anställda eller ombud, i händelse av bristande uppfyllelse av en skyldighet som består av en av de viktigaste tjänsterna i avtalet (utom i fall av force majeure) eller i händelse av konsumentens död eller kroppsskada som orsakats av konsumenten och som beror på en handling eller underlåtenhet från IKONICs sida.

ARTIKEL 11 - ÄNDRINGAR 

11.1 IKONIC förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa försäljningsvillkor. Varje ny version kommer att publiceras på webbplatsen www.ikonicsaddlery.com eller meddelas köparen när beställningen görs. 

11.2. Kunder som inte vill att avtalsförhållandet ska regleras av den nya versionen av de allmänna försäljningsvillkoren som gäller för alla nya beställningar måste sluta placera beställningar hos IKONIC. 

ARTIKEL 12 - KLAGOMÅL 

Eventuella klagomål eller begäran om information om IKONIC-produkter, betalning, beställning eller leverans kan göras med hjälp av kontaktformuläret som finns på webbplatsen www.ikonicsaddlery.com.

ARTIKEL 13 - INTEGRITET 

13.1. Alla personuppgifter som samlas in av IKONIC samlas in i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen nr 2016/679 från Europaparlamentet och rådet av den 27 april 2016. 

13.2 Dessa uppgifter överförs i vissa fall (t.ex. för betalningsmetoder till vår tjänsteleverantör MOLLIE), eller samlas in och överförs sedan för olika leveransmetoder med transportörer, eller för statistiska ändamål eller för att förbättra användningen av webbplatsen. Ikonic kan överföra de insamlade uppgifterna till sina noggrant utvalda kommersiella partners, belägna i Belgien eller Europeiska unionen, som samarbetar med den personuppgiftsansvarige vid marknadsföring av produkter eller tillhandahållande av tjänster. Den personuppgiftsansvarige överför inte några personuppgifter utanför Europeiska unionen. 

13.3. Användaren har fri tillgång till sina uppgifter för att vid behov begära rättelse, ändring eller radering genom att besöka webbplatsen www.ikonicsaddlery.com eller genom att skicka in en enkel begäran i enlighet med artikel 12. 

13.4 IKONIC kan, om nödvändigt, överföra sin användardatabas till en tredje part, med föregående samtycke från Kunden. Kunder kan då utöva en rätt att invända mot denna överföring via e-post eller rekommenderad post.

ARTIKEL 14 - OGILTIGHET 

14.1. Bestämmelser som strider mot lag eller föreskrift av allmän ordning eller tvingande lag ska anses vara oskrivna, utan att denna ogiltighet påverkar giltigheten av de allmänna villkoren i sin helhet, såvida inte den kritiserade bestämmelsen är avgörande för själva avtalet. 

14.2. I händelse av att den berörda bestämmelsen påverkar själva karaktären av avtalsförhållandet, kommer var och en av parterna att sträva efter att omedelbart och i god tro förhandla om en giltig bestämmelse med motsvarande ekonomisk effekt eller, åtminstone, så nära som möjligt effekten av den annullerade bestämmelsen i den utsträckning som tillåts enligt lag. Samma befogenhet skall tillkomma domaren i händelse av tvist. 

ARTIKEL 15 - TILLÄMPLIG LAG OCH TVIST 

15.1. Förhållandet mellan IKONIC och Kunden regleras uteslutande av bestämmelserna i belgisk lag. 

15.2. Kunden ska först kontakta IKONIC för att få en vänskaplig lösning på tvisten mellan dem. 

15.3. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 15.2 ska alla tvister om existens, giltighet, fullgörande, brott mot eller tolkning av detta avtal, innan någon rättslig åtgärd vidtas, överlämnas till medling i enlighet med artiklarna 1724 och följande i rättegångsbalken. 

15.4. Om detta medlingsförfarande misslyckas ska tvisten falla under den exklusiva jurisdiktionen för domstolarna i det rättsliga distriktet Brabant Wallon, utan att det påverkar eventuella obligatoriska eller allmänna bestämmelser som kan reglera situationen. 

IKONIC förbehåller sig också rätten att väcka talan mot Kunden vid de behöriga domstolarna i Kundens hemvist eller säte.